top of page

Team Members

Damon Schearer

Damon Schearer

Jodo Godan [2017] - Australian Kendo Renmei

​Iaido Godan [2015] - All Japan Kendo Renmei

Aikido Yondan [2014] - International Aikido Federation

​Aikido Shodan [1997] - Shodokan Aikido Hombu

Michi Kawada

Michi Kawada

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Brendan Kee

Brendan Kee

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Duncan Bullock

Duncan Bullock

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Andrew Thompson

Andrew Thompson

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Kuan Bartel

Kuan Bartel

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

bottom of page